The Lord is my Shepherd (EZAA: Bible)

EZAA: Bible

Psalms (Egvu-ọma) 23

1 Onye-Nwe-Ọha l’eche mu g’ọo onye l’eche atụru. Ọ tọ dụdu iwhe ụko iya bya l’a-dụru mu.

2 Oomeje tẹ mu zẹ-zhita dzuta ike l’ẹka irwu ẹwu dụ. Ọonoje edu mu eje l’agụga mini, deru gẹe.

3 Oomejekwawho t’obu guzeta mu. Ụzo, kfụru ọto bẹ l’oodujeru mu shia l’ọgvu ẹwha iya.

4 O -behuduru ọ bụru ụzo, dụ lẹ nsụda, gbarụ tsụrikiti bẹ mu l’eshi, ọ tọ dụdu ejo-iwhe, mu l’atsụ egvu iya, nkele gụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ swiru mu eswiru. Mkpụru ghu mẹe oshi-ọpa-l’ẹka ghu l’adụje mu obu.

5 Iigwoshijeru mu nri l’iwhu ndu ọhogu mu tẹ mu ria. Iiteje mu mmanụ, l’eshi mkpọ l’ishi. Omogo mu bẹ l’iimeje, ya eji godogodo ebushihu ebushihu.

6 Ọ lẹwho iwhe-ọma yẹle n-yemobu Onye-Nwe-Ọha l’a-nọdu etso mu jeye gẹ mu l’a-nọ-beru. Mu ebuleruwho eburu l’ụlo Onye-Nwe-Ọha jeye lẹ gbururu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s