The Beatitudes (EZAA: Bible)

EZAA: Bible

Matthew (Mátiyu) 5:3-12

3 “Ẹhu-ụtso bụ nke ndu wozetaru onwowhe alị l’iwhu Chileke, nkele whẹ l’e-ri urwu l’ọo Chileke bụ eze whẹ.

4 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu áwhụ byarụ, nkele Chileke l’e-megee dụa whẹ obu.

5 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu l’eme odoo, nkele ọo whẹ l’ee-bekochaa nweru mgboko-o.

6 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu ẹgu tẹ whẹ dụ chịriri l’anọje agụ g’ọo ẹgu nri yẹle ẹgu-mini, nkele Chileke l’e-megee mee t’ẹwho ji whẹ.

7 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu nweru obu-imiko, nkele Chileke l’e-mekwaru whẹ whọ obu-imiko.

8 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu obu gụru ìwhóró, nkele whẹ l’ee-bekochaa whụa Chileke.

9 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu l’eme tẹ nchị dụ ndoo, nkele ọo whẹ bẹ l’ee-ku ụnwu Chileke.

10 Ẹhu-ụtso bụ nke ndu l’aakpa ẹhu, nke l’ọo lẹ whẹ l’eme iwhe dụ Chileke ree, O noo lẹ whẹ l’e-ri urwu l’ọo Chileke bụ eze whẹ.

11 “Ẹhu-ụtso bụ nke unu nteke ndiwhe l’akọ unu ọnu, akpakwawhọ unu ẹhu, adzụshikaa ejire l’ẹte adụa nke anụnu ekpu unu, nke l’ọo l’unu bụ nke mụbe Jisọsu.

12 T’ẹhu tsọje unu ụtso, t’unu teje ẹswa, o noo l’obunggo unu parụ ẹka l’imigwe. Ọ kwawhọ gẹ whẹ l’akpa unu ẹhu ono bụ gẹ whẹ kpakwaru iya whọ ndu nkfuchiru Chileke ono vu unu ụzo.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s