The Armor of God (EZAA: Bible)

EZAA: Bible

Ephesians (Éfesọsu) 6:10-18

10 Iwhe mu gude akpochi iya ishi bụru, unu nọshia ike l’atụgba ono, unu lẹ Onye-Nwe-Ọha tụgbaru nke ọwhu ike iya ono, nyịberu gẹ l’aa-nọ atụ ọnu iya l’e-me unu t’unu shihu ike.

11 Unu tụko ngwọgu, shi l’ẹka Chileke kwaa onwunu nke ọwhu unu l’a-dụ ike kfụru, lwụ-gbua iwhe bụkota ejo ẹregede nke Oshifutuswe.

12 L’ọ tọ bụkwa madzụ mmaanụ bẹ anyi l’iya l’alwụ ọgu. Ndu anyi lẹ whẹ l’alwụ bụkwa ndu l’achị ndu ishi lile l’imigwe mẹe ndu l’ekfu iwhe l’aanụ l’imigwe mẹe ndu imigwe, nwe mgboko-o, l’agba tsụrikiti-a mẹe igweligwe ejo ndụ-ọgu, nọkota l’imigwe.

13 Ọo ya bụ, t’unu chilikota ngwọgu, shi l’ẹka Chileke, unu chilikota iya nta-a! Ọo ya bụkwanu nteke ejo ụboku ono rwuleruwho, unu adụ ike kfụru kfụshia ike, mbụ unu lwu-gee ọgu ono, unu akfụleru-a kfụshia ike l’ẹka unu kfụru.

14 Sụa, t’unu kfụru kwabẹ akwabẹ! T’unu gude ire-lanụ kee onwunu g’ọo onye gude ajị kebuta uwe iya l’ukfu. T’unu wota ọdu chịriri mebe uwe-igwe, ndu l’eje ọgu l’egudeje gbobuta obu whẹ.

15 Unu gudeshia ozhi-ọma nke ẹhu ọdu guu ono ike t’ọ bụru akpọkpa, unu l’e-ye l’ọkpa; gude kfụshia ike tẹ ẹturu ba alọkata unu.

16 Unu gudefukwaawho ekwekwe, unu kweru nke Jisọsu t’ọ bụru iwhe unu l’e-gbobeje gude ezeru onwunu, gude iya anashị akfụ, Onye-Ejo-Ụboku ono, bụ Oshifutuswe l’agbarụ unu. Mbụ akfụ ono, l’enwu ọku, shi l’ẹka Sétanu.

17 Unu nata ndzọta, Chileke dzọtaru unu t’ọ bụru okpu-igwe, unu l’e-kpu. Unu ewota okfu Chileke gude l’ẹka t’ọ bụru ogu-ịgba, Ume Chileke yeru unu l’ẹka.

18 L’iwhe g’iwhe ha ono bẹ unu l’a-nọ ekfuru Chileke sụ; t’o yetaru unu ẹka. Unu nọdulekwawho l’ẹka Ume-Dụ-Nsọ kfuje nụ Chileke nteke nteke. O noo iwhe meru unu je l’anwụje ẹnya nteke nteke. T’unu ba ahakwa okfu anụ Chileke l’iswi ẹhu ndu nkiya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s