God’s Love (EZAA: Bible)

EZAA: Bible

John (Jọnu) 3:16

16 “Lẹ Chileke bẹ yenukaru ndiwhe obu, yetabe whẹ iya nke ọwhu ọ nụru Nwa lanụ, o nwe kpụ nke ọwhu bụkwanu onye wowaru onwiya ye Nwa iya ono l’ẹka t’onye ọbu ba ala l’iyi. O chia ndzụ tututu-mịmimi bẹ onye ono l’e-nwe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s