The Fruit of the Spirit (DZONGKHA: Bible NT)

DZONGKHA: Bible NT

Galatians (ག་ལ་ཏི་ལེའུ་) 5:22-23

22 དེ་འབདཝ་ད་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདི་ བྱམས་པ་འབད་ནི་ དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ནི་ ཞི་བདེ་མྱོང་ནི་ བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི་ སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ནི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ནི་ ན་འཐན་ཏོག་ཏོ་འབད་ནི།

23 མཉམ་ཆུང་སྦེ་སྡོད་ནི་ མཚམས་ཚོད་ཤེས་ནི་ ཨ་ནི་དེ་ཚུ་ག་ར་དང་མ་མཐུན་མི་ཁྲིམས་མེད།

Advertisements

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 2012)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 2012

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen,

23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

23 Tegen zulke dingen bestaat geen wet.

The Armor of God – De Wapenrusting van God (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Ephesians (Efeziërs) 6:10-18

10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.

11 Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.

12 Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen,

13 Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde.

14 Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid,

15 de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.

16 Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.

17 Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods.

18 Bidt en smeekt in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daartoe nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.

The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken.

2 Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust.

3 Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen, Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn naam.

4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.

5 Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.

6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al de dagen mijns levens. Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

God’s Love – God’s Liefde (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

John (Johannes) 3:16

16 Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben

The Beatitudes – De Zaligsprekingen (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Matthew (Matteüs) 5:3-12

3 “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

4 Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

9 Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:

12 Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.

The Ten Commandments – De Tien Geboden (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Exodus 20:3-17

3 Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij.

4 Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.

5 Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht,

6 maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.

7 Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken; want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.

8 Denk aan de sabbat; die moet heilig voor u zijn.

9 Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten.

10 Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.

11 In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.

12 Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt.

13 Gij zult niet doden.

14 Gij zult geen echtbreuk plegen.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.

17 Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.

The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Matthew (Matteüs) 6-9-13

9 Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd;

10 Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.

13 En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1995)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1995

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

23 Tegen zulke dingen bestaat geen wet.