The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Matthew (Mattheus) 6:9-13

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt! Geheiligd worde uw naam;

10 kome uw Koninkrijk; uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zo ook op aarde.

11 Geef ons heden ons brood voor morgen.

12 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Boze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s