The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, geduld, welwillendheid, goedhartigheid, betrouwbaarheid zachtmoedigheid, zelfbeheersching.

23 Tegen hen die deze deugden betrachten treedt geen wet op.

Advertisements

The Armor of God – De Wapenrusting van God (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Ephesians (Ephesien) 6:10-18

10 Ten slotte–weest dapper in de gemeenschap met den Heer en door de sterkte van zijn kracht.

11 Trekt de wapenrusting aan die God geeft om staande te kunnen blijven tegen de kunstgrepen van den Duivel;

12 Want wij hebben niet te strijden met vlees en bloed, maar met de heerschappijen, machten, wereldbeheerschers in deze duisternis, met de boosaardige geesten in het luchtruim.

13 Neemt daarom de wapenrusting die God geeft aan; opdat gij weerstand kunt bieden op den bozen dag en na volstreden te hebben standhouden.

14 Staat dan, uw lenden omgord met waarheid, gestoken in het pantser der gerechtigheid,

15 geschoeid met bereidwilligheid om de Vredetijding te brengen,

16 steeds vasthoudend het schild des geloofs, waarmee gij al de brandende pijlen van den Boze kunt uitblussen;

17 neemt ook den helm der hoop op redding en het zwaard des Geestes, dat is het woord Gods.

18 Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,

The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken:

2 hij doet mij nederliggen in grasrijke weiden, hij voert mij aan wateren waar ik rust vind.

3 Hij verkwikt mijn ziel, leidt mij in het rechte spoor om zijns naams wil.

4 Al ga ik door een stikdonker dal, ik ducht geen leed, want gij zijt met mij, uw staf en uw stok, die geleiden mij.

5 Gij richt voor mij een tafel aan onder het oog mijner tegenstanders, gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Zeker, voorspoed en zegen zullen mij levenslang volgen en ik zal wonen in het huis van den Heer in lengte van dagen.

God’s Love – God’s Liefde (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

John (Johannes) 3:16

16 Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.

The Beatitudes – De Zaligsprekingen (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Matthew (Mattheus) 5:3-12

3 Zalig de geestelijk armen; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig de treurenden; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.

6 Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid bewezen worden.

8 Zalig de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig de vredestichters; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

10 Zalig zij die om hun godsvrucht vervolgd worden; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij wanneer men om mijnentwil u smaadt, vervolgt en allerlei valse beschuldigingen tegen u inbrengt.

12 Verheugt en verblijdt u; want uw loon is groot in de hemelen; zo toch heeft men de profeten die voor u geleefd hebben vervolgd.

The Ten Commandments – De Tien Geboden (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Exodus 20:3-17

3 Gij zult geen andere goden nevens mij hebben;

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

6 maar betoon gunst aan duizenden van wie mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den naam van den Heer, uw god, niet misbruiken; want de Heer zal niet ongestraft laten wie zijn naam misbruiken.

8 Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt:

9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk verrichten,

10 maar de zevende dag is rustdag ter ere van den Heer, uw god; dan zult gij generlei werk verrichten, gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw vee, noch de vreemde die bij u in uw steden woont.

11 Want in zes dagen heeft de Heer den hemel, de aarde, de zee en alwat daarin is gemaakt, en op den zevenden dag rustte hij; daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde dien.

12 Eer uw vader en uw moeder; opdat gij lang gevestigd blijft op den bodem dien de Heer, uw god, u geeft.

13 Gij zult niet doden.

14 Gij zult geen overspel doen.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen leugenachtig getuigenis afleggen tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis, noch begeren uws naasten vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, noch iets dat uws naasten is.

The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Matthew (Mattheus) 6:9-13

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt! Geheiligd worde uw naam;

10 kome uw Koninkrijk; uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zo ook op aarde.

11 Geef ons heden ons brood voor morgen.

12 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Boze.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Liesveltbijbel 1542)

DUTCH-NEDERLANDS: Liesveltbijbel 1542

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Mer die vruchte des geests is liefde, vruechde, vrede, lancmoedicheyt vrientlicheit, goetheit, gelooue,

23 saechtmoedicheyt, cuysheit, welcke sulcke zijn, tegen dien en is die wet niet

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Leuvense Bijbel 1548)

DUTCH-NEDERLANDS: Leuvense Bijbel 1548

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maer die vrucht des gheests is liefde, blijscap, vrede, verduldicheyt, goedertierenheyt, goetheyt, lancmoedicheyt,

23 saechtmoedicheyt, getrouwicheyt, seeghbaerheyt, eerbaerheyt reynicheyt. Teghen alsulcke en is die wet niet,

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560)

DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maer de vrucht des geests is, Liefde, Vruechde, Vrede, Verduldicheyt, Vriendelijckheyt, Goedertierenheyt, Ghelooue,

23 Saechtmoedicheyt, Cuysheyt teghen sulcken en is de Wet niet.