The Lord’s Prayer (DII: Bible NT)

DII: Bible NT

Matthew (Matío) 6:9-13

9 I o̧d Tayɨɨ moo tée, i o̧ ná’: ‘Ba’ vóó ı̵́ be”ı̵́, yɛ́g móó a mbaa hȩn gbo̧o̧ȩ.

10 Gbaŋ waalı̵́ móó a yaa ú̵. Hí̧í̧lí̧ móó a kɔ́y hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ be”ı̵́ wɔgɔ.

11 A̧m pú̵ vɔ́ hȩn oo lá ɓəə má nɔ.

12 A̧m kéé hȩn ɓı̵́d vóó vu̵ gbɔ la, kɔ́ ı̵́ nán ku̵u̵ kɔ́d vɔ́ hȩn ɓı̵́d kóó kéé gbɔ máa wɔgɔ.

13 A̧m pa̧ŋ vɔ́ dɔd ya hȩn zo”ı̵́lı̵́ sá. A̧máa a̧m səd vɔ́ nag Seeɗán woolı̵́.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s