The Fruit of the Spirit (DOGRIB: Bible NT + Gen)

DOGRIB: Bible NT + Gen

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Ekò Yedàyeh Nezı̨ı̨ t’à ts’eeda nı̨dè, dıı hanì nezı̨į̀ k’ehots’eɂa ha: ełeghǫnets’eètǫǫ, goınàa, ts’èwhı̨ ts’ı̨ı̨wǫǫ, ełexè ts’èwhı̨į̀ hots’ehɂǫǫ, etełets’eèɂı̨ı̨, ełets’ǫ̀ dǫ nezı̨ı̨ ts’ı̨ı̨lı̨ı̨, ełets’ǫ̀ ehkw’ı ts’eedaa,

23 ełets’ǫ̀ godzeè nezı̨ı̨, eyıts’ǫ hołı̨ı̨ nàowoò ch’à edek’èts’edì. Eyı hanıı wets’àet’ǫ gha nàowo gǫ̀hłı̨ nıìle.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s