The Fruit of the Spirit (DITAMMARI: Bible)

DITAMMARI: Bible

Galatians (Galates) 5:22-23

22 Ntɛnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú: Muù ɔ̃ nte kɑ̀ɑ ndɔ́ otɔù, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑti, kɑ̀ɑ mmɔkɛ diwɛ̀ì kɛ nɔ nkɛ mi, kɛ tú onitisɑ̀ɑ̀wè, kɛ niti, kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, kɛ bɑ́ ndɔri, kɛ nnɔ nkɛ pĩĩ nhɑmɑ́ɑ̀.

23 Ikuɔ́ í yetɛ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s