The Fruit of the Spirit (DII: Bible NT)

DII: Bible NT

Galatians (Nán Galád Vʉ) 5:22-23

22 A̧máa sey yigid Tayɨɨ woo ka dɔ́ zó̧ó̧ baalı̵́ tée, ba kɔ́ zó̧ó̧ nán, zó̧ó̧ dȩ”ȩ́, to̧o̧g, zó̧ó̧ ma”ȩ́, zó̧ó̧ to̧o̧, hȩn du̵u̵ kɔ́lı̵́, ta ya̧g buu sá,

23 zó̧ó̧ ká̧’a̧d, kan zó̧ó̧ zi̧i̧lí̧ á̧ḿ. Dooká tóó há’an hȩn máa yȩ vu̵ né.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s