The Beatitudes (DII: Bible NT)

DII: Bible NT

Matthew (Matío) 5:3-12

3 “Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ gaa ba bin kan hȩn yȩ́ń tóó tíŋ́ Tayɨɨ woolı̵́ pɛ́lı̵́ máa vu̵ yu̵, moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵’ú̵.

4 Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ví̧i̧ní máa vu̵ yu̵, moo vú̵ń nuŋ zó̧ó̧ ká̧’a̧dú̵.

5 Du̵u̵d nán ku̵u̵ dɨ kan zó̧ó̧ ká̧’a̧d máa vu̵ yu̵, moo vú̵ń nuŋ hág Tayɨɨ ka tad vu̵ ya̧g yúú woolı̵́ máa ú̵.

6 Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ dɨ kan go̧o̧m hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵, moo vú̵ń nuŋ ha̧ggú̵.

7 Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ ho̧ gíḿ gaad daga vu̵ máa vu̵ yu̵, moo Tayɨɨ wú̵ń ho̧ gíḿ gaad vu̵ á̧ḿ.

8 Du̵u̵d nán ku̵u̵ duu Tayɨɨ kan zó̧ó̧ voo ‘waapád máa vu̵ yu̵, moo vú̵ń ho̧ Tayɨɨ ú̵.

9 Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ soo to̧o̧g máa vu̵ yu̵, moo Tayɨɨ wú̵ń bee vu̵ waa woo vu̵ yu̵.

10 Du̵u̵d nán ı̵́ ku̵u̵ duun vu̵ kan zó̧ó̧ ɓı̵́d moo hȩn hí̧í̧lí̧ Tayɨɨ woo kɔ́lı̵́ máa vu̵ yu̵, moo vu̵ dɔ́ gbaŋ waalı̵́ Tayɨɨ woolı̵́ sú̵’ú̵.

11 “Sey nán u̵u̵ haa ví, u̵u̵ duun ví kan zó̧ó̧ ɓı̵́d, u̵u̵ moo moo ɓı̵́d vu̵ kə́dkə́d yúú víílí vbádná, moo míílí̧ tée, du̵u̵d víw.

12 Zó̧ó̧ a dȩ’ ví, ví fóo, moo hȩn sú̵ú̵lı̵́ víí vu̵ dɨ be”ı̵́ gbo̧o̧ ba’a, moo ká vu̵ duun anábi tíŋ́ máa vu̵ kan hȩn ɓı̵́d ı̵́ yo̧go̧ á̧ḿ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s