The Lord’s Prayer (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

Côte d'Ivoire

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 6:9-13

9 Na, anyɩ, a bhibhie ‑sa: ‑A Toa ‑ɔ ‑kʋ ‘lɛ ‑laagɔɔn na, ‘naa ‑naa ‘ŋlɩa ɩ ‑kplɔ,

10 ‘naa ‑naa ‑kwleliea ɩ ci, ‘naa ‑naa pɔɔsa ‑nʋɔ ‑dʋdʋa ‘kʋ le ‑laagɔɔn.

11 ‘Maa ‘nyɩ ‑anyɩ ‑yaka ‘la clɩɩa ‘la ‘flawoa.

12 ‘Maa va ‑anyɩ ‑ala ‑ngasi le saa ‑anyɩ ‑ma a va ‘lɛ maa ‑ɔ tʋ ‘lɛ -ala ‑ngasi na.

13 Ɩya ‑naa ‘talɩa ‑anyɩ ‘ciin ‑a ‘la bhlilia gbɩɩnclalɩɛɛn, ‑ma ‘maa ‑sa ‑anyɩ gbɩɩnclanyɔa wlɩɩn. [Sa ‑kwlelie, ‘tɛtɩ ɩya ‘klʋagba ‑glɩ ‑nanɩ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ. Ɩ kʋ sɛɛ.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s