The Fruit of the Spirit (DENYA: Bible NT)

DENYA: Bible NT

Galatians (Galasiya) 5:22-23

22 Gepɔ ɛyigé Mendoó Ukpea ɛchyɛge muú ɛlé gejeé ne atɛ aŋmɛ, nechɔ́chɔ́, nesɔ, metɔɔ́ mekoge, ulɔɔ́ melu, gepɔ gelɔ́gélɔ́ ne mampyɛge genó ɛyigé ji anyɛ́meno nnó apyɛɛ́,

23 mansɛle depɔ peré, ne mágbárege mmyɛ́. Muú aké apyɛɛ́ unó bina, yɛ́ ɛbɛ ɛwé ji akwene ɛpɔ́.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s