The Beatitudes (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 5:3-12

3 «Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ cibhlili ‘lɛ mala ŋaazɩa Laagɔ ‑deliin na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua* ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

4 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ pɔɔwɔtɛ na, sa ma cɩ ‘ka ‑dʋdʋa ‑aja ‘kʋ lili.

5 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ tu ‘lɛ na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa pɔlɛɛn zʋ.

6 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la ŋɔmʋ ɩya ɩla ‘tʋ bhla ‘lɛ na, sa ma cɩ ‘ka lo.

7 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑glɩ ‘lɛ ŋaazɩɩnlɩnya na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa ŋaazɩɩn ‘lɩ.

8 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ ‑kplɔkplɔpɔlɛ na, sa ma cɩ ‘ka Laagɔ ‘ciinlɩ.

9 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ lamʋ ‘lɛ pupue na, sa ma cɩ ka maa Laagɔ ‘la ‘cuo la.

10 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ma sa ‘lɛ gbaylɩ ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la gbʋ na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

11 A ‑kʋ ‘nanɩ, daa ma vla ‘lɛ anyɩ, ma sa ‘lɛ anyɩ gbaylɩ ‘nyɩ ma nyumo ‘lɛ anyɩ ‘ŋlɩ ‑amʋ ‘wluku na.

12 A kʋ pɔlɛkʋmɛnɔɔn ɩya a nʋ ‑jaka sa ala dluuplʋlɩɛa ‘ghli ‘yɛpɩ ‑laagɔɔn. ‘Sɛtɛɛ bhlogbɩɩ ma ‑saa ‘lɛ Laagɔnekʋnyɩtɛnyaa* ‑ma pʋ ‘lɛ anyɩ ‘kʋklʋʋn na gbaylɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s