God’s Love (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

John (Zan) 3:16

16 ‑Masa, Laagɔ ya tete ɔ ya ‑laagɔzɔan wabha, ɩla gbʋ na ɔ ya ɔla ‘Cʋa bhlogbɩɩa ‑sa le ncaatʋtʋʋntʋa ‑ɔ -cɩ ka ‘lɛ ɔla pɔɔtɛtɛ kalɩ na, ɔ ‘la ka ‘ku, ‑ma ɔ ‘ka jabhʋa ‑ʋ ‑kʋ ‘lɛ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ na ‘lɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s