The Beatitudes (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Matthew (Maatoossa) 5:3-12

3 “Barenttu ayyaanaa de7uwaan hiyyeesaa gideeddawaa eriyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.

4 Kayyottiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta minissana.

5 Ashikke gideeddawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, unttunttu sa7aa laattana.

6 Xillotethaa koshattiyaawanttunne saamettiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta kalissana.

7 Maariyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta maarana.

8 Wozanaa geeshshatuu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa be7ana.

9 Asaa sigethiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta, bare naanaa giide xeesana.

10 Xillotethaa diraw yedersettiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.

11 “Hintte taana kaalliyaa diraw, asay hinttena boriyaa wodenne waayissiyaa wode, qassi hintte bolla iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyaa wode, hintte anjjetteeddawantta.

12 Hinttew saluwan wolqqaama woytay de7iyaa diraw, nashettite; hashshu giite; ayissi gooppe, asay hintteppe kase de7eedda nabatuwaa hewaadan yedersseeddino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s