The Fruit of the Spirit (DAYAK, OT DANUM: Bible NT)

DAYAK, OT DANUM: Bible NT

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Sobalikoh, amat ulun-ulun toniting bain Roh Pohotala, buaoh iorih: Iro saling hokasih, iro jorih, iro ngina koteneng ahtoi, iro sabar tutang hobudi, iro pios toharep ulun bohkon, iro te’et.

23 Iro randah ahtoi tutang sanggup ngowasa aropoh. Eam anai hukum agama ijo ngohana hal-hal kolourih.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (DAYAK, MAANYAN: Bible NT)

DAYAK, MAANYAN: Bible NT

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Kabalikanni, amun kawan ulun napimpin daya Roh Alatalla, hasilni hanyeyiru: Here ipasinta, here arai, here uweng pidamai atei, here sabar nelang maeh budi bisara, here maeh anri ulun lain, here satia,

23 here randah atei, nelang saratang sanggup nawan nyatalau diri raerai. Puang uweng hukum agama sa nguring kawan hal kalayiru.

The Fruit of the Spirit (DAWRO: Ethiopic Script Bible NT)

DAWRO: Ethiopic Script Bible NT

Galatians (ጋላቲያ) 5:22-23

22 ሺን ጌሻ ኣያና ኣይፊ፥ ሲቁዋ፥ ናሼቻ፥ ሳሮቴ፥ ዳንዳያ፥ ኬካቴ፥ ሎዖቴ፥ ኣማኔቲያዋ፥

23 ኣሺኬቴ፥ ባሬ ሁጲያ ናጊያዋ። ሄዋንታ ማላቲያዋንታ ዲጊያ ሂጊ ባዋ።

The Fruit of the Spirit (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Galatians (Galaatiyaa) 5:22-23

22 Shin Geeshsha Ayyaanaa ayfii, siiquwaa, nashechchaa, sarotethaa, danddayaa, keekatethaa, lo77otethaa, ammanettiyaawaa,

23 ashikketethaa, bare huuphiyaa naagiyaawaa. Hewantta malatiyaawantta diggiyaa higgii baawa.

The Armor of God (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Ephesians (Efesoona) 6:10-18

10 Wurssethaan, Godaaninne A wolqqaama wolqqan ubba wode minnite.

11 Xalahiyaa iita cimuwaa te77anaw hintte danddayana mala, Xoossay hinttenttoo immiya ollaa mayuwaa ubbaa mayyite.

12 Ayissi gooppe, nuuni bolla saluwaa de7iya iita ayyaana wolqqatuwaanna, mooddiyaawanttunna, godatethay de7iyaawanttunnanne ha dhuma biittaa mooddiyaawanttunna olettiyaawaappe attin, asaanna olettokko.

13 Hewaa diraw, iita gallassaan te77anawunne qassi wurssethay gakkanaw wadhettowaappe guyyiyan, minni eqqanaw hintte danddayana mala, Xoossaa olaa miishshaa ubbaa oyqqite.

14- 15 Hewaa diraw, xeessan saqqiyaa dancciyaawaadan tumatethaa dancciide, tiraan wothiyaa olaa miishshaadan xillotethaa mayyiide, hintte gediyaan caammaa wothiyaawaadan sarotethaa mishiraachchuwaa qaalaa odanaw giigiide, minni eqqite.

16 He ubbaappe aathiide, xalahii yeddiyaa wonddaafiyaa tamaa ubbaa toyissanaw, ammanuwaa ubba wode gonddalliyaadan oyqqite.

17 Atotethaa huuphiyan wothiyaa birataa qoobiyaadan wothite; qassi Geeshsha Ayyaanaa mashshaa gideedda Xoossaa qaalaa oyqqite.

18 Xoossaa woossiiddinne A maaduwaa oochchiidde, ubba wode Geeshsha Ayyaanan Xoossaa woossite. Hewaa diraw, minnite; salettoppite; geeshshatuwaa ubbaw Xoossaa ubba wode woossite.

God’s Love (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

John (Yohaannisa) 3:16

16 “Xoossaa Na7aa ammaniyaa ubbay medhinaa de7uwa akkanaappe attin, dhayenna mala, Xoossay ha alamiyaa asaa loythi siiqeedda diraw, bare mexxi itti Na7aa immeedda.

The Beatitudes (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Matthew (Maatoossa) 5:3-12

3 “Barenttu ayyaanaa de7uwaan hiyyeesaa gideeddawaa eriyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.

4 Kayyottiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta minissana.

5 Ashikke gideeddawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, unttunttu sa7aa laattana.

6 Xillotethaa koshattiyaawanttunne saamettiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta kalissana.

7 Maariyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta maarana.

8 Wozanaa geeshshatuu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa be7ana.

9 Asaa sigethiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, Xoossay unttuntta, bare naanaa giide xeesana.

10 Xillotethaa diraw yedersettiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.

11 “Hintte taana kaalliyaa diraw, asay hinttena boriyaa wodenne waayissiyaa wode, qassi hintte bolla iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyaa wode, hintte anjjetteeddawantta.

12 Hinttew saluwan wolqqaama woytay de7iyaa diraw, nashettite; hashshu giite; ayissi gooppe, asay hintteppe kase de7eedda nabatuwaa hewaadan yedersseeddino.

The Lord’s Prayer (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Matthew (Maatoossa) 6:9-13

9 Simmi hinttenttu hawaa mala woosaa woossite; ‘Saluwan de7iyaa nu Aabboo, ne geeshsha sunthay anjjetto.

10 Ne Kawutethay yo; ne shenii saluwan haneeddawaadan, sa7ankka hano.

11 Gallassaan gallassan koshshiyaa qumaa nuussi hachche imma.

12 Nuuni nuuna naaqqowanttussi atto yaagiyaawaadan, neenikka nu naaquwaa atto ga.

13 Nuuna iitabaappe ashshappe attin, paaciyaan gelissoppa. Kawutethay, wolqqaynne bonchchuu medhinawukka neessa. Amen77i’

The Fruit of the Spirit (DAWRO: Latin Script Bible NT 2009)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2009

Galatians (Galaatiyaa) 5:22-23

22 Shin Geeshsha Ayyaanaa ayfii, siiquwaa, nashechchaa, sarotethaa, danddayaa, keekatethaa, lo77otethaa, ammanettiyaawaa,

23 ashikketethaa, bare huuphiyaa naagiyaawaa. Hewantta malatiyaawantta diggiyaa higgii baawa.

The Fruit of the Spirit (DAWAWA: Bible NT)

DAWAWA: Bible NT

Galatians (Galesia) 5:22-23

22 Be Arua na votavotama inam: wainuapaḡo, wainuavere, suba, nam medi makai, raukivivere, vere, waipatutu,

23 voyaḡota be wainuabagibagi. Tarawatu uma yabedima nam imawai ḡakedina.