The Fruit of the Spirit (CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT)

CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Naati nduuti chí ‘cuɛɛti chiicá yú tan’dúúcā chi ch’iⁿ’i Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs s’uuúⁿ tuu’mi ní dineⁿ’e yú ‘iiⁿ’yāⁿ. Ni yeenú taavi yú. Ní canéé vaadī ‘diiiⁿ na staava yeⁿ’e yú. Ní cuchɛɛ yú yeⁿ’e tanducuéⁿ’ē chi n’gɛɛnu yú ngii. Ní din’daaca yú ndúúcū vi’ī ní diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chi n’dai ndúúcū vi’ī. Ní ‘áámá canee yú ndúúcū chi i’teenu yú.

23 Ní canee yú ndiicúúⁿ. Ní diiⁿ yú cuidado chi diiⁿ yú cosas chi n’daacā. Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs nginnee s’uuúⁿ chi diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chuū chí n’daacā. Ní ley yeⁿ’e Moisés miiⁿ nguɛ́ɛ́ ngaⁿ’a chi nguɛ́ɛ́ cuuvi diiⁿ yú s’túúcā.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s