The Fruit of the Spirit (CREE, MOOSE: Bible NT)

CREE, MOOSE: Bible NT

Galatians (ᑲᓓᔕᐊᓇ) 5:22-23

22 ᒫᑲ ᐎᓚ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐎᑦ ᐊᒑᒃ ᐁᐗᑯ ᐅᐅ, ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓐ, ᐯᑳᑖᑎᓯᐎᓐ, ᒥᓨᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐌᔦᓕᑕᒧᐎᓐ,

23 ᓗᔅᐹᑎᓯᐎᓐ, ᑎᐯᓕᒧᐎᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐃᑕ ᐅᐅ ᐁ ᑭᑖᔅᑕᒫᓂᐗᑭ᙮

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s