The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms)

CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Joó⁴ liu³u²xɨ³ Espíritu nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia² mɨ²ja̱³ xa³ hi³ niaa³²a² oóh²a², jé⁴ tuh³dsɨ³²a², naá³a² chia̱a̱h²a² dsa³ nɨ³, xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a², xa̱³²a² ca̱a̱³ chiaa⁴²a² ba², dxú⁴ dsɨ³²a², há⁴ja̱³ hi²juu⁴²a² oóh²a².

23 Hi²jmee²a² vá¹jaa³²a², há⁴ja̱³ hi²cuoo²a² voo³²a² ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ xɨ²fáh³ dsa³féh³ ley nɨ³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi²jmee²a² liáh⁴jɨ³ hi³ nɨ³.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s