The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, USILA: Bible NT)

CHINANTEC, USILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 I² la⁴conh⁴ i⁴júan³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, i⁴hnio³⁴i³, i⁴si³hyonh³i³, i⁴tionh²i³ hyon³ tsei⁴³i³, i⁴júanh³ tsei⁴³i³, i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, i⁴júan³i³ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴hain⁴i³,

23 jian³ i⁴huan³² tsei⁴³i³, jian³ i⁴júan³i³ heih⁴³ i²con²³ he³²i³. I¹con³ lai²³ sa⁴sia³ i⁴li⁴hnang⁵ a³júan³ la⁴ne³.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, TEPETOTUTLA: Bible NT)

CHINANTEC, TEPETOTUTLA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 La₁ le₂la₂ bá₄ chan₂ dsa₂ i₂jiog₅ Jme₂dsí₂: A₂’nioi₃ rɨin’₅₄; chain₂ o₂’ŋió₃ dsɨ₅; tei₄ le₁’ág₄ dsɨ́₅ në́₃, ton’₂ juɨn’₂ dsɨ́₅ lɨ́in₅; ‘ŋio₂ dsɨ́₅ quiain’₅₄ rɨin’₅₄; jmo₂₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ ja₁con₂ rɨin’₅₄ në́₃; tí₅ jág₁ quió’₅ në₁’e₂ jág₁ jmo₂₃ quiain’₅₄ rɨin’₅₄.

23 ‘Ua₁ dsɨ́₅ lɨ́in₅ ja₁con₂ rɨin’₅₄; ŋi₅ ‘a₂ lia’₂ jme₃’uáin₂ dsɨ́₅ ‘ŋiog₅ ‘e₂ jme₁ja₂ dsɨ́₅ jmo₃. ‘I₁caun₂ ‘éi’₃ tsá₃ cha₂ jua’₅₄ a₂lé₂ le₃’liog’₃ quió’₅ dsa₂ i₂chan₂ le₂në₅.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, SOCHIAPAM: Bible NT)

CHINANTEC, SOCHIAPAM: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Tɨ³la³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹ná¹, jmu² hi³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² hnio³ tsáu² bíh¹, tsá² hiún² tsɨ́³, tsá² tiá² hniéi² hnió³ quionh³ tsáu², tsá² juenh² tsɨ́³, tsá² ja³² mií³ tsɨ́³, tsá² chun¹, tsá² má²tí³² jë¹,

23 tsá² jmu² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ hnga², jɨ³ tsá² tɨ́² jinh²³ hnga² nɨ́² siáh³. Hí¹ cáun² liei²¹ tiá² zia³² yáh³ hi³ juáh¹³ hi³ tiá² lɨ́¹³ jmu³ tsú² hi³ la³ nɨ́².

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, QUIOTEPEC: Bible NT)

CHINANTEC, QUIOTEPEC: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pe ‘in Espíritu do jmoo¹o wa’a li’iin²¹²mo tsaruu’²¹i joongɨ jmoo¹o wa’a jmá¹ tsá² jløø’³i, joongɨ ‘e seein²¹ tyʉ́² coon’¹³ Dios la joon jon la ‘oo’²¹ yaai. Coon’¹³ ‘ii’²¹ tya’ Espíritu Tyʉ́² do lí² líin² tsá² tsá² feei’¹‑tsi, joongɨ tsá² ‘wó²‑tsi, joongɨ tsá² ‘in uncoon’¹³ tsá² xeei’²¹, joongɨ tsá² ‘in untiin’¹³ júu³ tya’a.

23 ‘In Espíritu do uncoon’¹³ tsá² ‘e seein²¹ tyʉ́²‑tsi joon ‘e lí² tyʉ’² to² yaai. Joon jiin’¹³ coon²¹ ley jo sá² wa’a jmaa¹a ‘ii’²¹ tya’ ‘in tsá² ‘in jmoo¹o jilaa’²¹ ‘elo.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, PALANTLA: Bible NT)

CHINANTEC, PALANTLA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Jøng² lah¹la² jmo¹² dsa² quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³: Hniang¹dsa. Hioh¹² jenh¹²dsa. Tei³ hei¹² dsǿa¹²dsa. Juanh¹² dsǿa¹²dsa. Huø³ dsǿa¹²dsa. Dsiog¹dsa. Té¹² jǿg³ quiah¹²dsa.

23 Tsa¹ŋøa¹²dsa juanh¹²dsa. Mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. Tsa¹ma¹hniuh¹² lei¹³ quiah¹² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ lah¹jøng².

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, OZUMACÍN: Bible NT)

CHINANTEC, OZUMACÍN: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pero kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ baˊ hwëëˉ läꜙjëꜙ heˉ laˉ: heˉ hnääꜗ dsaˉ ø̱ø̱hꜚ, heˉ jë̱ë̱ˉ dsëꜗ dsaˉ, heˉ hiiꜘ tiiˊ dsëyˈ, chaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kiyhꜗ, heˉ tɨh˜ dsëyꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, lluꜗ dsëyꜗ, miˉteyꜗ juuˈ kiyhꜗ,

23 hwa̱a̱yˊ, hä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ. Niꜙ miihˉ saꜙ haꜙ ley kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ laˉ.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, OJITLÁN: Bible NT)

CHINANTEC, OJITLÁN: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Tsë’₁ ŋa’₂ li₁’ye’₃ li₃ i₁ jmo₂a₂ la’₃ i₁ ‘ne₄ Jmë₂chi₃ Chin₄ quian₁ Juë₂na₁ri₁. Huë₁ e₂ ‘na₄a₂ tsa₂ jña₂ e₂ tsë’₃₁a₂. Jña₂ e₂ ‘yan₂ tsë₃a₂ e₂ tso₂ jo’₄. Jña₂ e₂ jmo₂a₂ e₂ juën’₂ tsë₃ i₁ can₂ tsa₂. Jña₂ ŋa’₂ chin₄a₂. Jña₂ e₂ jmo₂a₂ e₂ chi₄ tsë₃ i₁ can₂ tsa₂. Jña₂ e₂ jma₂ ti₃a₂ ju₁ qui’₁.

23 E₂ a₄ sya₃₂ e₂ jmo₄a₂. E₂ ŋë₂₄a₂ lon’₃ ‘i’₂. E₂ jan₂ a₄ sya₃₂ le₁ ‘na’₄ i₁ can₂ tsa₂ la’₃ ‘in₃.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms)

CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Joó⁴ liu³u²xɨ³ Espíritu nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia² mɨ²ja̱³ xa³ hi³ niaa³²a² oóh²a², jé⁴ tuh³dsɨ³²a², naá³a² chia̱a̱h²a² dsa³ nɨ³, xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a², xa̱³²a² ca̱a̱³ chiaa⁴²a² ba², dxú⁴ dsɨ³²a², há⁴ja̱³ hi²juu⁴²a² oóh²a².

23 Hi²jmee²a² vá¹jaa³²a², há⁴ja̱³ hi²cuoo²a² voo³²a² ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ xɨ²fáh³ dsa³féh³ ley nɨ³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi²jmee²a² liáh⁴jɨ³ hi³ nɨ³.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, LALANA: Bible NT 2012)

CHINANTEC, LALANA: Bible NT 2012

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 ‘E³ quie’²³ la²³la³ cu³lø³¹ la²³jɨ³ ‘e³ jmee²³ Espíritu Gáan³: ‘Neen²³²na² uu’n²na². Jɨn³ dsɨ³ra². Née² ca²³tó̱o̱²³ dsɨ³ra². Jmee³ra² u²³juee’³ dsɨɨ³². Jmee³ra² ‘e³ ‘uǿn²na². Jmee³ra² ‘e³ dxʉ́²³. Jmee³ra² ‘e³ la²³ juaa’³ra² ‘e³ rɨ²jmee²ra².

23 Bi²³ ‘uǿn²na² jmee’³²ra² dsa³. ‘Aan²³²na² miin²³na². ‘A²³jia’³ jua’³ ley ‘e³ ‘a²³jia’³ dxʉ́²³ rɨ²jmee²ra² ‘e³ lø³² la’³.

The Fruit of the Spirit (CHINANTEC, LALANA: Bible NT 1994)

CHINANTEC, LALANA: Bible NT 1994

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 ‘E³ quie’²³ la²³la³ cu³lø³¹ la²³jɨ³ ‘e³ jmee²³ Espíritu Gáan³: ‘Neen²³²na² uu’n²na². Jɨn³ dsɨ³ra². Née² ca²³tó̱o̱²³ dsɨ³ra². Jmee³ra² u²³juee’³ dsɨɨ³². Jmee³ra² ‘e³ ‘uǿn²na². Jmee³ra² ‘e³ dxʉ́²³. Jmee³ra² ‘e³ la²³ juaa’³ra² ‘e³ rɨ²jmee²ra².

23 Bi²³ ‘uǿn²na² jmee’³²ra² dsa³. ‘Aan²³²na² miin²³na². ‘A²³jia’³ jua’³ ley ‘e³ ‘a²³jia’³ dxʉ́²³ rɨ²jmee²ra² ‘e³ lø³² la’³.