The Beatitudes (CHIN, MRO-KHIMI: Bible NT)

CHIN, MRO-KHIMI: Bible NT

Matthew (Mathe) 5:3-12

3 “Kniqkhoeqmaq gan aliw on de naniwn mny niwn khimi ji la hoelihoelanq man de. Khoeqshniq iwn Khoeq la ama ji iwn kkrhau man de.

4 Ave amlunqma ha moen niwn khimi ji la hoelihoelanq man de. Kniqkhoeqmaq la ama ji gan mxien by man de.

5 Amlunq kamnien niwn khimi ji la hoelihoelanq man de. Kniqkhoeqmaq la ama ji gan khoeqra neq gan poe by man de.

6 Kniqkhoeqmaq maq me mdimkhiw on de ne xinxiwn niwn ji la hoelihoelanq man de. Kniqkhoeqmaq la ama ji gan msa by man de.

7 Mxien niwn amlunq on niwn khimi ji la hoelihoelanq man de. Kniqkhoeqmaq la ama ji gan mxien man de.

8 Amlunq sepin niwn ji la hoelihoelanq man de. Ama ji la Kniqkhoeqmaq gan nu u man de.

9 Kajoen than sha thoenq niwn khimi ji la hoelihoelanq man de. Kniqkhoeqmaq la ama ji gan spi shnau ji naha kauq man de.

10 Kniqkhoeqmaq iwn aliw he on de tkhoen kloe niwn ji he katein niwn ji la hoelihoelanq man de. Khoeqshniq iwn Khoeq la ama ji iwn kkrhau man de.

11 “Khimi ji la nan ji gan ke txuiq naxui de tkhoen he naskoe niwn ji, nakloe niwn ji, sy y niwn ji he nabi ja hoen niwn ji on la nan ji hoelihoelanq man de.

12 Hoelihoelanq niwn he mnuiq u ja. Khoeqshniq iwn Khoeq me Kniqkhoeqmaq la nan ji gan hoe niwn avanq napoe man de. Ama ji la veshin iwn phoishma ji gan tynygy sha by jo de.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s