The Beatitudes (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Matthew (Маteyo) 5:3-12

3 “Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anidziwa kuti anifuna Mulungu mudzvense dzvaaniyita, pakuti Umambo wakudzulu ndiwawo!

4 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anilila, pakuti Mulungu anizaapukuta misozi!

5 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anidzvichepesa, pakuti anizatambila dzvile Mulungu adalewa kuti anizaapasa!

6 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anisilila chaidzvo kuyita dzvinifuna Mulungu, pakuti Mulungu anizaakhutisa!

7 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anantsisi na anango, pakuti Mulungu anizaayitilambo ntsisi!

8 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo adachena pamtima; pakuti anizawona Mulungu!

9 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anifuna dzva mtendele, pakuti Mulungu anizaachemela wana wake!

10 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anizunziwa thangwe la kuyita dzvinifuna Mulungu, pakuti Umambo wakudzulu ngwawo!

11 “Ndimwe wakudalitsiwa pale wanthu paanikutukwanani na kukuzunzani na kulewa dzvense dzvakuyipa dzvaangakunamizileni pakuti ndimwe anyakunditeyela.

12 Kondwani na mukondwesese pomwe, pakuti mwachengetelewa chipo chikulu kudzulu. Uku ndiko kuzunziwa kudayitiwa apolofita akhalipo imwepo mukanati mwabaliwa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s