The Armor of God (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Ephesians (Aefeso) 6:10-18

10 Pakumalizila, limbani muliabodzi na Mfumu na kuchokela mumphamvu zake zikulu.

11 Bvalani dzvakubvala dzvense dzvankhondo dzvamudapasiwa na Mulungu kuti mukwanise kumila patsogolo panzelu zakuyipa za Diyabolosi.

12 Pakuti tinimenyana lini na wanthu, koma atongi, na anyamphamvu za mumdima uno, na mizimu yakuyipa yamudzulu.

13 Saka bvalani dzvakubvala dzvankhondo ya Mulungu! Tsapano apo nsiku yakuyipa painizafika munizakwanisa kumila patsogolo kumenya kwamuzondi ndiye pambuyo pakumenyana kufikila kumagumo muninga mudandomila.

14-15 Saka milani mudakonzekela, na chadidi ninga mucheka udamangililiwa mudzviwuno dzvanu, na kulungama ninga chakuvhaliliza chapachifuwa, ninga shangu zanu kukonzekela kulalikila Mafala Yabwino yaufulu.

16 Nthawe zense,takulani chikhulupililo ninga ng’howo pakuti na chimwecho munizakwanisa kudzima misewe yamoto ya Nyakuyipa.

17 Bvalani chipulumuso ninga chapewu chakuchengeteza msolo yanu, ndiye tolani mafala ya Mulungu ninga sipada yamunipasiwa na Mzimu wa Mulungu.

18 Yitani dzvense idzvi mumapemphelo. Pemphelani nthawe zense ninga Mzimu unikuwuzani. Khalani mudapenya, ndiye musayite utofu pakupemphelela wanthu wense wa Mulungu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s