The Fruit of the Spirit (CHIN, FALAM: Bible NT 2005)

CHIN, FALAM: Bible NT 2005

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Sikhalsehla Thlarau ih a rahsuahmi cu duhdawtnak, lungawinak, hnangamnak, lungsaunak, mi zaangfahnak, ṭhatnak, rintlak sinak,

23 nunnem tangdornak le suup theinak tla an si. Cubangtuk rah umnak ahcun daan cu a ṭul nawn lo.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (CHIN, CHO: Bible NT)

CHIN, CHO: Bible NT

Galatians (Kalatian) 5:22-23

22 Cun ung phi Mumcha ah m’theih tak läi cu, m’hni nak, zeikiai nak, dimdeeih nak, hnimgei nak, ng’awi ng’gi nak, ni kiom nak, bekhüt nak;

23 Hniphnoi nak, la küikyang htingling nak gui ah kyak ci. Shin gui hnu ng’tuk püi khai ah a i ng’thukhän phi kä om ci nei

The Fruit of the Spirit (CHIN, BUALKHAW: Bible NT)

CHIN, BUALKHAW: Bible NT

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Sinapikhaw Raula rah heh, itnak, angnak, thinnuamnak, thintsualnak, mi zawnruatnak, phatnak, muangtaak sinak,

23 thinneemnak, mah le mah uk tsawmzonak te heh si. Me tehem heh a dotu daan heimah om ngawl si

The Fruit of the Spirit (CHIN, BAWN: Bible NT)

CHIN, BAWN: Bible NT

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Thlarau rah lam chu zângfahnâk, lâwptlonâk, remnâk, dawnhkhonâk, vêlneihnâk, ṭhatnâk,

23 zumhkainâk, mi tangah dawnhkhonâk, sûmkhonâk tla asi dauh; chu hawi kalh kâng hen Dân thupêk rerêng a um lo.

The Fruit of the Spirit (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Galatians (Agalatia) 5:22-23

22 Koma Mzimu wa Mulungu anibeleka chikondi, kukondwa, mtendele, mtima utali, kukoma mtima, ubwino, kukhulupilika,

23 mtima wakudeleka, na kudzvibweza. Palibe Mtemo unipikisana na dzvinthu dzvimwedzvi.

The Armor of God (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Ephesians (Aefeso) 6:10-18

10 Pakumalizila, limbani muliabodzi na Mfumu na kuchokela mumphamvu zake zikulu.

11 Bvalani dzvakubvala dzvense dzvankhondo dzvamudapasiwa na Mulungu kuti mukwanise kumila patsogolo panzelu zakuyipa za Diyabolosi.

12 Pakuti tinimenyana lini na wanthu, koma atongi, na anyamphamvu za mumdima uno, na mizimu yakuyipa yamudzulu.

13 Saka bvalani dzvakubvala dzvankhondo ya Mulungu! Tsapano apo nsiku yakuyipa painizafika munizakwanisa kumila patsogolo kumenya kwamuzondi ndiye pambuyo pakumenyana kufikila kumagumo muninga mudandomila.

14-15 Saka milani mudakonzekela, na chadidi ninga mucheka udamangililiwa mudzviwuno dzvanu, na kulungama ninga chakuvhaliliza chapachifuwa, ninga shangu zanu kukonzekela kulalikila Mafala Yabwino yaufulu.

16 Nthawe zense,takulani chikhulupililo ninga ng’howo pakuti na chimwecho munizakwanisa kudzima misewe yamoto ya Nyakuyipa.

17 Bvalani chipulumuso ninga chapewu chakuchengeteza msolo yanu, ndiye tolani mafala ya Mulungu ninga sipada yamunipasiwa na Mzimu wa Mulungu.

18 Yitani dzvense idzvi mumapemphelo. Pemphelani nthawe zense ninga Mzimu unikuwuzani. Khalani mudapenya, ndiye musayite utofu pakupemphelela wanthu wense wa Mulungu.

The Beatitudes (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Matthew (Маteyo) 5:3-12

3 “Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anidziwa kuti anifuna Mulungu mudzvense dzvaaniyita, pakuti Umambo wakudzulu ndiwawo!

4 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anilila, pakuti Mulungu anizaapukuta misozi!

5 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anidzvichepesa, pakuti anizatambila dzvile Mulungu adalewa kuti anizaapasa!

6 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anisilila chaidzvo kuyita dzvinifuna Mulungu, pakuti Mulungu anizaakhutisa!

7 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anantsisi na anango, pakuti Mulungu anizaayitilambo ntsisi!

8 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo adachena pamtima; pakuti anizawona Mulungu!

9 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anifuna dzva mtendele, pakuti Mulungu anizaachemela wana wake!

10 Wakudalitsiwa ndiwo amwewo anizunziwa thangwe la kuyita dzvinifuna Mulungu, pakuti Umambo wakudzulu ngwawo!

11 “Ndimwe wakudalitsiwa pale wanthu paanikutukwanani na kukuzunzani na kulewa dzvense dzvakuyipa dzvaangakunamizileni pakuti ndimwe anyakunditeyela.

12 Kondwani na mukondwesese pomwe, pakuti mwachengetelewa chipo chikulu kudzulu. Uku ndiko kuzunziwa kudayitiwa apolofita akhalipo imwepo mukanati mwabaliwa.

The Lord’s Prayer (CHIKUNDA: Bible NT)

CHIKUNDA: Bible NT

Matthew (Маteyo) 6:9-13

9 Idzvi, tsapano, ndidzvo dzvamunifanila kuyita pamunipemphela: ‘Apayi wathu ali kudzulu: Dzina lanu ngalilemekezewe;

10 Umambo wanu ngaubwele; Kufuna kwanu ngakuyitike pano pansi ninga dzvilikudzulu.

11 Tipaseni lelo chakudya chidatifanila.

12 Tilekeleleni kutaza kwatidayita, ninga kulekelela kwatiniyita anango anititazila.

13 Musatiyikhe pamiyeso idawuma, koma tichengetezeni kuchokela kuna Wakuyipa.’

The Fruit of the Spirit (CHIGOGO: Bible NT)

CHIGOGO: Bible NT

Galatians (Wagalatiya) 5:22-23

22 Ninga zono zikwijela so wutongwa no Muhe, wo wendo, nyemo, mulamu, wukangalizi, wuswanu, wucemezi, wihuwilwa,

23 wupolo no wiyimile. Hasina u Wulajilize wono wukusuma kuzimila zizi.