The Fruit of the Spirit (CHATINO, WEST HIGHLAND: Bible NT)

CHATINO, WEST HIGHLAND: Bible NT 

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Lo’o xka ña’an ngi’ni Tyi’i Ndiose ni’ kasiya ‘ñaan xa nu ndyaa ña’an tian’ ‘in Jesús: ngi’ni Ni cha’ nchka t’nan tian’ ‘in ta’a ntean; kwi’ ngi’ni Ni cha’ nka su’we ka tiyean cha’ ‘in Ni, ngi’ni Ni cha’ tiin ti tyi’ian, ngi’ni Ni cha’ taloan ‘in ta’a ntean; ngi’ni Ni cha’ ka su’wean lo’o ta’a ntean, cha’ tyi’in ñi ne’ lo’o ta’a nten ne’;

23 kwi’ ngwaña’an ngi’ni Tyi’i Ndiose lo’oan cha’ ja tnun ngi’nian ‘ñaan lo’o ta’a ntean, ngi’ni Ni cha’ ka ‘ñaan ku’nian kwenta ‘ñaan, ti ykwiin’ tian bra kan’. Ja ska ‘a ki’ya xtya Ndiose ‘ñaan, si ku’nian ngwaña’an.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s