The Lord’s Prayer (AGTA, CENTRAL CAGAYAN: Bible NT)

AGTA, CENTRAL CAGAYAN: Bible NT

Matthew (Matyu) 6:9-13

9 “A mappya mantu ta kumanin ya pakimallak muy: ‘Ay, Afu, nga Dama mi ta langit, ampade nonotan na ka mina na ngamin tolay sin, petta sa ikamat da ya ngagam,

10 ikid na makituray kid teko, petta kanayun magdulot hapa ya ngamin ikayat mu ta lutakin ta kuman na tarabakun da ta langitina.

11 A atadan na kami haen, Afu, ta kanan mi ta kinanghahaw.

12 A pakoman na kami hapa ta liwat mi kiden teko, te napakoma min hapa ya nagliwat tekami.

13 A awena kami doban ta pagliwatan mi, te ikerutan na kami hud la ta pangparuba ni Satanas tekami. Amen.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s