The Beatitudes (BONTOK, CENTRAL: Bible NT & Genesis)

BONTOK, CENTRAL: Bible NT & Genesis

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Naoney nan cheycha’y mamigfig isnan kinakolangcha isnan nalenteg ay okhali, tay at maifilang cha isnan en-ap-apowan Apo Dios!

4 Naoney nan cheycha’y ensakit nan semekcha khapo isnan fasol, tay at palin-awaen Apo Dios chaicha!

5 Naoney nan cheycha’y naoya, tay at tawichencha nan kakhawisan ay inkalin Apo Dios!

6 Naoney nan cheycha’y maeew-ew ya mamikhaw isnan kinalenteg Apo Dios, tay at mang-ep cha!

7 Naoney nan cheycha’y maseg-ang isnan ib-acha, tay at seg-angan akhes Apo Dios chaicha!

8 Naoney nan cheycha’y nadchalos nan semekcha, tay at ilaencha si Apo Dios!

9 Naoney nan cheycha’y mangipaornos isnan ib-acha’y takho, tay at ifilang Apo Dios chaicha ay an-akna!

10 Naoney nan cheycha’y maipap-alikhat khapo isnan mangiyangnenancha isnan laychen Apo Dios, tay at maitapi cha isnan en-ap-apowan Apo Dios.

11 “Naoney kayo mo amsiwencha, palikhatencha, ya is yangkhay nan kankanancha ay mangipangaag ken chakayo midkakay ken sak-en.

12 Enlal-ayad kayo ya enlagsak kayo kayet, tay chakchake nan fongaenyo id chaya. Siya akhes nan inikkancha ay nangipalikhat isnan cheycha’y mamadto ay cha nang-ona mo chakayo.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s