The Armor of God (BONTOK, CENTRAL: Bible NT & Genesis)

BONTOK, CENTRAL: Bible NT & Genesis

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Idwani, naay nan omochi ay tokhonko ken chakayo. Fomikas kayo isnan naiyornosanyo ken Apo Jesus, ya isnan kafikas nan kamabfalina.

11 Iyarmasyo nan am-in ay ichowan Apo Dios ay igkhofatyo isnan ngaag, ta ad-i kayo kaab-afak isnan nateketeken ay sikap nan Chimonyo.

12 Tay faken takho nan cha tako falokniten, mod-i ket am-in nan ngaag ay ad-i kaila id tongcho, nan angsan ay chimonyo ya nan ap-apocha, ya am-in nan wad-ay id tongcho ya isna is kalota ay anito ay mangiyap-apo isnan takho ay enpapanget nan semekcha.

13 Khapo tay siya chi, alaenyo et nan am-in ay ichowan Apo Dios ay armasna tatno mo omchan nan ngaag ay akhew, et makagkhofat kayo isnan fosoyo, ya mo makwas nan nangafakanyo, at sisya’y enkekedse kayo kayet.

14 Ensasakhana kayo kayet ya! Isangkhetanyo nan kinatet-ewa. Isalakyo isnan takebyo nan kinalenteg.

15 Sa kayo’t akhes ensasakhana ay mangifaag isnan Khawis ay Chamag maipoon isnan ornos ta siya nan alig yo sapatos.

16 Sa yo’t itattakin nan pammatiyo ay ikkalasayyo. Siya chi nan mangachep isnan apey ay cha ipantolay nan chimonyo.

17 Isoklongyo nan kaisalakanyo ay alig lanchok ay soklongyo, ya isisiklangyo akhes nan ichawchaw nan Ispirito Santo ay kalin Apo Dios ay alig fadyokyo.

18 Sa kayo’t maiyoornos isnan Ispirito Santo ya kad-in enlowalo kayo ay komchaw isnan kasapolanyo. Tay siya chi komakhet ya mamangset kayo ay mangilol-owalo isnan am-in ay takhon Apo Dios.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s