The Ten Commandments – Ang Napulo ka mga Sugo (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Exodus 20:3-17

3 “Ayaw kamo pagsimba ug laing dios gawas kanako.

4 “Ayaw kamo paghimo ug mga dios-dios sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit, o sa yuta, o sa tubig.

5 Ayaw gayod ninyo kini alagari o simbaha, kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, abughoan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silotan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon nga nagasalikway kanako.

6 Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nagahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo.

7 “Ayaw ninyo gamita ang akong ngalan sa walay kapuslanan kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, magasilot kang bisan kinsa nga mogamit sa akong ngalan sa walay kapuslanan.

8 “Hinumdomi ninyo ang Adlaw nga Igpapahulay, ug himoa ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako.

9 Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw,

10 apan ang ikapito nga adlaw, ang Adlaw nga Igpapahulay, inyong igahin alang kanako, ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niining adlawa apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayopan, o ang mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod.

11 Kay sulod sa unom ka adlaw gimugna ko ang langit, ang yuta, ang dagat, ug ang tanang anaa niini, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang Adlaw nga Igpapahulay ug gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako.

12 “Tahora ninyo ang inyong amahan ug inahan aron magkinabuhi kamo ug dugay diha sa yuta nga gihatag ko kaninyo.

13 “Ayaw kamo pagpatay.

14 “Ayaw kamo panapaw.

15 “Ayaw kamo pangawat.

16 “Ayaw kamo pagsaksi ug bakak batok sa inyong isigka-tawo.

17 “Ayaw kamo kaibog sa balay sa inyong isigka-tawo, o sa iyang asawa, mga ulipon, mga baka o asno, o sa bisan unsa nga anaa kaniya.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s