The Lord’s Prayer (AGTA, CASIGURAN DUMAGAT: Bible NT)

AGTA, CASIGURAN DUMAGAT: Bible NT

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Nadid, kona se i panalangin moya: ‘Améng a Diyos ta langet, Purién maka dén na tolay i ngahen mua.

10 Siko maka dén i maghari ta mundua. Sundin maka dén na tolay ta mundua i kaluuben mo a kona ta langet.

11 Atdinan mo kame ta kanén me nadid a aldew;

12 Sakay patawadén mo kame ta kasalanan me; éy sikame éy patawadén me be du te kasalanan dikame.

13 Sakay diyan mo kame iharap ta mahigpit a mamuhuba dikame, éngˈwan iadeyo mo kame ta medukés.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s