The Fruit of the Spirit – Ang Bunga sa Espiritu (CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)

CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Galatians (Mga Taga-Galacia) 5:22-23

22 Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on,

23 pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s