The Fruit of the Spirit (CERMA: Bible NT)

CERMA:Bible NT

Galatians (Galasitaamba sɛbɛ) 5:22-23

22 Ŋga Diiloŋ-Yalleŋ dii kumaŋ nɛliɛŋ nuɔ ŋ huɔŋga-na, ku yaa daaku: nelnyulmu, hɔfɛ̃lle, yaafɛ̃lle, hɔhĩnaŋga, hujarre, fafaaŋgu, viisĩnni,

23 hĩɛhĩɛŋo, gbãŋgbãmuŋgu. Ãnjĩnamma sa cĩina nifanni‑i daani‑i.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag)

CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon;

23 Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa maong mga butang walay Kasugoan.

The Fruit of the Spirit – Ang Bunga sa Espiritu (CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)

CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Galatians (Mga Taga-Galacia) 5:22-23

22 Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on,

23 pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod.

The Armor of God – Ang Taming sa Dios (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom.

11 Gamita ninyo ang tanang mga hinagiban nga gihatag sa Dios aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas.

12 Kay ang atong kaaway dili mga tawo, kondili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadaotan nga anaa sa kalibotan, ug anaa usab sila sa kawanangan.

13 Busa gamita ninyo ang tanang mga hinagiban nga gihatag sa Dios, aron makasukol kamo sa panahon nga moabot ang kadaotan; ug sa pagkahuman niini magpabilin gihapon kamong lig-on.

14 Busa sukol kamo. Isul-ob ninyo ang kamatuoran ingon nga bakos. Gamita ninyo ang pagkamatarong ingon nga panagang sa dughan.

15 Ug isul-ob ninyo ingon nga sapatos ang pagka-kanunayng andam sa pagsugilon sa Maayong Balita mahitungod sa kalinaw nga gihatag sa Dios.

16 Gawas niana, gamita usab ninyo sa tanan nga panahon ang inyong pagtuo ingon nga taming, aron dili kamo madutlan sa mga pagsulay ni Satanas nga sama sa nagadilaab nga mga pana.

17 Ug gamita ninyo ingon nga helmetang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway.

18 Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayod kamo pagpasagad, kondili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios.

The Lord is my Shepherd – Ang Ginoo mao ang akong Magbalantay (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Psalms (Salmo) 23

1 Ikaw, Ginoo, mao ang akong magbalantay, ug dili ako makabsan sa tanan kong gikinahanglan.

2 Daw karnero ako nga gipapahulay mo diha sa sabsabanan nga abunda sa lunhawng mga sagbot, ug gigiyahan ngadto sa tin-aw nga tubig.

3 Gilig-on mo ako. Gitultolan mo ako sa hustong dalan aron ikaw mapasidunggan.

4 Bisan pa ug maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangitngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod ug paggiya nagapalig-on kanako.

5 Giandaman mo ako ug kombira samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway. Gidihogan mo ug lana ang akong ulo ingon nga imong pinasidunggang bisita. Ug gipatuyangan mo ako sa ilimnon.

6 Nakasiguro gayod ako nga ang imong kaayo ug gugma kanako magapadayon sa tibuok kong kinabuhi. Ug mopuyo ako sa imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangtoran.

The Ten Commandments – Ang Napulo ka mga Sugo (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Exodus 20:3-17

3 “Ayaw kamo pagsimba ug laing dios gawas kanako.

4 “Ayaw kamo paghimo ug mga dios-dios sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit, o sa yuta, o sa tubig.

5 Ayaw gayod ninyo kini alagari o simbaha, kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, abughoan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silotan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon nga nagasalikway kanako.

6 Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nagahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo.

7 “Ayaw ninyo gamita ang akong ngalan sa walay kapuslanan kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, magasilot kang bisan kinsa nga mogamit sa akong ngalan sa walay kapuslanan.

8 “Hinumdomi ninyo ang Adlaw nga Igpapahulay, ug himoa ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako.

9 Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw,

10 apan ang ikapito nga adlaw, ang Adlaw nga Igpapahulay, inyong igahin alang kanako, ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niining adlawa apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayopan, o ang mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod.

11 Kay sulod sa unom ka adlaw gimugna ko ang langit, ang yuta, ang dagat, ug ang tanang anaa niini, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang Adlaw nga Igpapahulay ug gihimo ko kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako.

12 “Tahora ninyo ang inyong amahan ug inahan aron magkinabuhi kamo ug dugay diha sa yuta nga gihatag ko kaninyo.

13 “Ayaw kamo pagpatay.

14 “Ayaw kamo panapaw.

15 “Ayaw kamo pangawat.

16 “Ayaw kamo pagsaksi ug bakak batok sa inyong isigka-tawo.

17 “Ayaw kamo kaibog sa balay sa inyong isigka-tawo, o sa iyang asawa, mga ulipon, mga baka o asno, o sa bisan unsa nga anaa kaniya.”

The Fruit of the Spirit – Ang Bunga sa Espiritu (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tawo kon ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya: mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isigka-tawo, manggihatagon, kasaligan,

23 buotan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kon mao kini ang atong buhaton dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato.

The Fruit of the Spirit (CAVINEÑA: Bible NT)

CAVINEÑA: Bible NT

Galatians (Gàlatas) 5:22-23

22 Bape neri cuita tuque ecuanaja ani juya, Yusuja Espiritura amereya eque juatsu. Iyuhueda tsehue tuque ecuana peya cuana baya. Pureama tsehue ecuana aniya. Inime tsapema ecuana juneniya peya cuana tsehue. Abacata tsehue ecuana iduya etsuje jucara juatsu ama. Nime jida, epuri, nime jatada jadya ecuana. Peya cuana tsehue ecuana jida. Ayadya ecuana ai ecuanara aana ahuaque.

23 Peya queja casumimereticarama ecuana juya. Jidamaque acaraque inime juetihuaju, ecuana tacadya ecuana canarutiya, jidamaque aishu ama. Jadya ecuana juya, Yusuja Espiritura amereya eque anitsu. Jadya anie juatsu, pusha ama cuitadya ecuana Yusura eje bucha bijida baya eque aniya.

The Fruit of the Spirit – El Fruit de l’Esperit (CATALAN-CATALÀ: Bíblia)

CATALAN-CATALÀ: Bíblia

Galatians (Gàlates) 5:22-23

22 En canvi, el fruit de l’Esperit és aquest: amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat,

23 dolcesa i domini d’un mateix. La Llei no és contrària a res d’això.

The Fruit of the Spirit (AGTA, CASIGURAN DUMAGAT: Bible NT)

AGTA, CASIGURAN DUMAGAT: Bible NT

Galatians (Galasia) 5:22-23

22 Pero tu ugali na pékiaguman na Banal a Espiritu éy négmahalan side, masaya side, mapayapa side, mebait side, mahusay side, matapat side,

23 sakay tipidén de i bégi dia. Du mégkona sa, éy éwan side tu kailangan ta kautusan.