The Fruit of the Spirit (CARAPANA: Bible NT)

CARAPANA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Mai, Espíritu Santo pu̶ame roque marĩ caãmeomairĩjẽrẽ, u̶seanirĩqũẽ mena yerijõrõ ãnajẽ cu̶taje cũ̶ãrẽ cajou̶ majũ niñami. Tunu bairoa popiye baimirãcũ̶ã, caroaro yerijõrõ ãnajẽ cu̶tajere, camasãrẽ caroaro ju̶átinemorĩqũẽrẽ, caroaro cariape camasã mena átiãnajẽ cũ̶ãrẽ cajou̶ niñami.

23 Tunu bairoa aperã camasãrẽ baibotioena caroaro jĩcãrõ tũ̶ni ãnajẽrẽ, marĩ rupau̶ roro marĩ caátiga tũ̶goñanucũrĩjẽrẽ ẽñotajĩãtimasĩrĩqũẽ cũ̶ãrẽ marĩ jomasĩñami Espíritu Santo. Bairo Espíritu Santo marĩ cũ̶ cajorije mena jĩcãrõ tũ̶ni marĩ caátiãmata, ni ũcũ̶, “Moisés ãnacũ̶ cũ̶ caroticũrĩqũẽrẽ áperiyama,” marĩ ĩ masĩẽtĩñami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s