The Fruit of the Spirit (CAQUINTE: Вible NT)

CAQUINTE: Вible NT

Galatians (Garashiaquitica) 5:22-23

22 Cotanquitsiquea ichoocashirentajiacajigueti Ishire Aapani Irioshi apintsatavacaajiacaquea, ashinevaejiacaquea, teequea ashoshoguitejiajempa, manaquea atsiperejacojiaca intati, apintsatantajianacaquea, acavintsajantajianaquequea, netsanaquea oaquero acanqueca.

23 Aisa aquemisantacojiacaquea intati teequea ampigatantajiguempaji, aisa atampishitashiguetaqueroquea taacagueti opajitapae. Teequea incantimentajitajiroji anquejejiaquempaqueate imaica.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s