The Fruit of the Spirit (CALUYANUN: Bible NT)

CALUYANUN: Bible NT

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Piro dagi tana ang nakikita sa kaboi ang tao kon ang Ispirito Santo maman ang nagakontrol kanana. Tana maigogmaun, malipayun, malinung anang kaboi, mainantoson, malolo, mayad anang kabubutun, masarigan,

23 mabuut kag antigo magpugung anang kaogalingun. Kon toladia atun imoon indi ta masoay anang mga sogo ang Dios kanatun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s