The Fruit of the Spirit (CACUA: Bible NT)

CACUA: Bible NT

Galatians (Galatas) 5:22-23

22 Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh nin pah jwĩ jʉmna caá: Dios jwiítdih ã oyatdih jéihnit, tʉ́i wẽinit, jwiítbʉt bitadih jwĩ oina caá. Ʉ́ʉmcan, tʉ́inijeh jwĩ jʉmna caá. Yójahcan, ded pah bita ĩ chãjachah yʉhna, queétdih waícanjeh íijcan, tʉ́inijeh jwĩ jʉmna caá. Bitadih tʉ́i teo wáacnit, tʉ́i chãjnit jwĩ jʉmna caá. Diosdih, cã́acwãdihbʉt ded pah jwĩ niijátji biíc yoobó péanit jwĩ jʉmna caá.

23 “Weém chah jéihni wã jʉmna caá”, jwĩ niijcán caá. Ded pah yeejép chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, caandíh joyáh bojnit, jwĩ chãjcan caá. Páant jwĩ chãjachah ennit, “Moisés ã wʉtatjidih jepahcan, queét yeejép ĩ chãjna caá”, det ĩ jéih niijcán caá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s