The Lord is my Shepherd – Yr Arglwydd yw fy Mugail (CYMRAEG: Beibl Salmau Cân 1621)

CYMRAEG: Beibl Salmau Cân 1621

Psalms (Salmau) 23

1 Yr Arglwydd yw fy ’mugail clau, ni âd byth eisiau arnaf:

2 Mi a gâf orwedd mewn porfa frâs, ar lan dwfr gloywlas araf.

3 Fe goledd f’enaid, ac a’m dwg rhyd llwybrau diddrwg cyfion, Er mwyn ei enw mawr dilys Fo’m tywys ar yr union.

4 Pe rhodiwn (nid ofnwn am hyn) yn nyffryn cysgod angau, Wyd gyda mi, a’th nerth, a’th ffon, ond tirion ydyw’r arfau:

5 Gosodaist fy mwrdd i yn frâs, lle’r oedd fy nghâs yn gweled: Olew i’m pen, a chwppan llawn, daionus iawn fu’r weithred.

6 O’th nawdd y daw y doniau hyn i’m canlyn byth yn hylwydd: A minnau a breswyliaf byth a’m nyth yn nhy yr Arglwydd.

Advertisements

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

CYMRAEG: Beibl William Morgan

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Eithr ffrwyth yr Ysbryd yw, cariad, llawenydd, tangnefedd, hirymaros, cymwynasgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest:

23 Yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl.Net)

CYMRAEG: Beibl.Net

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond dyma’r ffrwyth mae’r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni: cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb,

23 addfwynder a hunanreolaeth. Does dim cyfraith yn erbyn pethau felly.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

23 Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl Newydd)

CYMRAEG: Beibl Newydd

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

23 Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

23 Proti takovýmť není Zákon.

The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.

11 Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.

12 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.

13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.

14 Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,

15 A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje,

16 A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.

17 A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,

18 Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ekumenický Preklad)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ekumenický Preklad

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT)

CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.

23 Proti takovým není žádný zákon.