The Lord’s Prayer (BRIBRI: Bible NT, Partial OT – 2nd Edition)

BRIBRI: Bible NT, Partial OT – 2nd Edition

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 A’ ttö́ ie’ ta̱ i’ es: ‘A Sa’ Yë́ tso’ ká̱ jaì a̱, a̱s be’ dalöiö̀ sa’ tö ì ulitane tsa̱ta̱.

10 A̱s be’ dö̀ sa’ blúie da’a̱ie. Ì kiane be’ ki̱ a̱s e’ o̱r ká̱ i’ ki̱  we̱s io̱rke ká̱ jaì a̱ es.

11 Chkè kiane sa’ ki̱ i̱’ñe se̱noie e’ mú sa’ a̱.

12 Sa’ nuì̱ olo’yö́ sa’ ki̱  we̱s sa’ tö s’male̱pa ki̱ inuì̱ olo’yeke es.

13 Kë̀ sa’ marttsa̱ tö ì sulu tö sa’ e̱rkiöù̱, e’ skéie sa’ tsa̱tkö́ yi dör sulu ichö́k e’ yöki̱.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s