The Lord’s Prayer (BISU: Bible NT)

 

BISU: Bible NT

Matthew (มัทธิว) 6:9-13

9 นองมู นี้ย่า นี้แม้แน อธิษฐาน ฮา คู โว, พาจาวกงูอางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ, ชฺ้าง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว.

10 กงู นางนา ป้า ชฺ้าง/อางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่าแง. มู่งท่า โย้เวอ ล้อแม้ จา แง ชฺ้าง/อางเมิง นู้ เวิม นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ โว.

11 มี้นืง กงูมู นา จฺ่าเกิ่ง จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ปี่ ล่าปาว.

12 กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู ล่า โจ. ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่ายู แฮ้งแม้แน.

13 ยาว กงู อางบล่าบ ฮา ซี้ เมอ กงูนา ปล่อง เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ล่าโจ, แน กงูมู นา ซาตาน/แด่ย่า/ยอคา มางก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่า โว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s