The Fruit of the Spirit (BOKO, BENIN: Bible)

BOKO, BENIN: Bible

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Lua Nisĩna sↄ̃ ì yã́ɛ beeↄ inɛ́: Yeakↄ̃i ń pↄnao ń aafiao ń mɛnao ń gbɛ̃kɛo ń maao ń náaio

23 ń zĩabusaao ń zĩakũadↄ̃o. Ikoyãe lí gí yã́ beeↄ tàaeio.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s