The Fruit of the Spirit (BISU: Bible NT)

BISU: Bible NT

Galatians (กาลาเทีย) 5:22-23

22 จ้า อางค่อง/อางล้า อางเซฺิ่ง/อางซฺ้าง มาง ก้อง อางเลิ่ง อางแม่น จายลือ ชี นี้ย่า อางเลิ่ง นี้อือย้าเป, ลากฮูม กาง อือ, กย่าง/ม่อนซ้า อือ, นืงบาต่อง/จาบื่อ/ดื้งบื้อ อือ, อางตูก/อางพาน โอ้ด อือ, ฮากนา ลากซื่ง/กง่ากย้า อือ, แน ฮากนา แม่น ช่าง อือ, ฮากนา ซือปลอง ช่าง อือ,

23 ฮากนา บ่าโซ่ก/บ่าไล่ ช่าง อือ, แน ค่าตอง นืงบา แฮ้งนา เค้ จ่าแล่ง อือ. ยาว อางเลิ่ง นี้อือ อางลี้บ/อางล่าว เวอ บ่าซี เป.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s