The Beatitudes (BISU: Bible NT)

BISU: Bible NT

Matthew (มัทธิว) 5:3-12

3 “ชฺ้าง พาจาว มางนา กงา ซี้ง แงแน อางแบจ่าแล่ อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ป้าน่อ.

4 ชฺ้าง นืงบาต่อง/บ่าม่อน/บ่าซ่า อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ปล้อง นอ.

5 ชฺ้าง บ่าอ่อนจ่าแล่ อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ชฺ้าง/อางเมิง นี้ง ปี่ แง.

6 ชฺ้าง พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี้ แม้แน ม้าม้า แน ฮา ซี้ง อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ นอ.

7 ชฺ้าง ฮากนา ลากซื่ง/กง่ากย้า อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซื่ง/กง่ากย้า นอ.

8 ชฺ้าง นืงบา เวอ อางเซฺิ่ง/อางซฺ้าง อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ ยอ พาจาว มางนา กงามย้าง แง.

9 ชฺ้าง ฮากนา แม่นกาปี่ นา อางซอ อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางย่า แน ฮ้าว แง.

10 ชฺ้าง พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี่ง แม้แน เค่ฮา ยาว ฮาก เค่คาม โก้นก้าว อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา, ไม้ ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ป้าน่อ.

11 “นองมู กงาชฺ้าง เพล่อ ชีแฮ้ง ปาปาย ฮาก ฮูย้า เค่คาม, ชฺ้าง บ่าแม่น แน จี่ ล่าเมอ, พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่างญา.

12 ม่อนซ้า กย่าง คูปาว, พาจาว มาง นอง รางวัล ย่าง มู่งท่า โย้เวอ กอ ชี ล่าง ย้า, ไม้ ค้าแต้ โย้เวอ, พาจาว มาง จี่ต่าง/จี่แต่น/ฮู อือนา นี้แม้แนย้า ฮาก คาม ชี” แน.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s