God’s Love (BISU: Bible NT)

BISU: Bible NT

John (ยอห์น) 3:16

16 “แน พาจาว ม้า ชฺ้าง/อางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา นาบาตา ลาก แง, แฮ้งย้า ยาง อางย่า ลาก มางนา แน ยาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา มางนา ชฺ้าง/อางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ปี่ ชี, ไม้ ชฺ้าง คาโค/ลาโค กงานา นืงบาชี ล่า คูชี อือนา ล่าลูก บ่าปี่ กลา, แน ยองนา จี่วีด/ม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s