The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Statenvertaling Bijbel 1637)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Statenvertaling Bijbel 1637

Psalms (Psalmen) 23

1 De HEERE is mijn herder, my en sal niets ontbreken.

2 Hy doet my nederliggen in grasige weyden; hy voert my sachtkens aen seer stille wateren.

3 Hy verquickt mijne ziele; hy leydt my in’t spoor der gerechticheyt, om sijns Naems wille.

4 Al ginck ick oock in een dal der schaduwe des doots, ick en soude geen quaet vreesen, want ghy zijt met my; uwen stock, ende uwen staf, die vertroosten my.

5 Ghy richt de tafel toe voor mijn aengesichte, tegen over mijne tegenpartijders; Ghy maeckt mijn hooft vet met olye, mijn beker is overvloeyende.

6 Immers sullen my ’t goede ende de weldadicheyt volgen alle de dagen mijns levens; ende ick sal in het Huys des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s