The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,

2 troch Him mei ik lizze yn griene greiden, Hy bringt my by wetters dêr’t ik rêst fyn.

3 Hy lit my wer ta mysels komme, Hy liedt my op rjochte paden om ’e wille fan syn namme.

4 Al gean ik troch in delling fol djippe skaden, ik bin net bang foar ûnheil, want Jo binne deun by my; jo stôk en jo stêf dy fertreaste my.

5 Jo meitsje my de tafel ree foar de eagen fan myn benearders. Jo salvje my de holle mei oalje en myn beker rint oer.

6 Kleare goedens en geunst sille my folgje al myn libbensdagen; en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare,
salang’t de dagen duorje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s