The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Lutherse vertaling Bijbel 1648)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Lutherse vertaling Bijbel 1648

Psalms (Psalter) 23

1 DE HEERE is mijn Herder; my en sal niets ontbreken.

2 Hy weydt my op eene groene land-ouwe, ende voert my ten verschen water.

3 Hy verquickt mijne ziele, ende voert my op de rechte strate, om sijnes Naems wille.

4 Ende of ick al schoon wandelde in een duyster dal, so en vreese ick geen ongeluck; want Ghy zijt by my: uwen stock ende staf troosten my.

5 Ghy bereydt voor my eene tafel tegen mijne vyanden; Ghy salft mijn hooft met olye, ende schenckt my vol in:

6 HEt goede ende de barmhertigheyt sullen my volgen mijn leven lanck; ende ick sal blijven in ’t Huys des HEEREN altoos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s