The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Fryske Bibel 1943 (Wumkes-Folkertsma)

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heare is myn hoeder; ik bin neat brek.

2 Hy lit my rêste yn griene lânsdouwen, Hy fiert my sêftkes oan fredige wetters.

3 Hy forkwikt myn siele, Hy laet my yn it spoar fen ’e gerjuchtichheit om de wille fen syn namme.

4 Al gean ik ek yn in delling fen deads skaed, ik scil gjin kwea freezje, hwent Jo binne by my; jins stok en jins stêf dy fortreastgje my.

5 Jo meitsje my de tafel klear foar de eagen fen myn tsjinstanners; Jo salvje myn holle mei oalje, myn tsjelk rint oer.

6 Kleare goed en genede folgje my al de dagen fen myn libben, en ik scil yn it hûs des Heare wenje yn langte fen dagen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s