The Lord’s Prayer (DENDI: Benin Bible NT)

Round icon. Flag of Benin

DENDI: Benin Bible NT

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 Ngɑ di sɛ, wom mɑ ɑduwɑ tɛ zɑngɑ yɑ wɔ: I Bɑɑbɑ kɑ n goono bɛɛnɛ, n mɑɑ mɑ ci hɑlɑɑlɑ.

10 N kpetɛrɛ mɑ kɑɑ. N binebɑɑ mɑ tɛ hɑndunyɑ zɑngɑ ɑ̀ go tɛ bɛɛnɛ.

11 N mɑ i no hunkunɑ ŋmɑɑri.

12 N mɑ i dɛrɛyom yɑɑfɑ i sɛ zɑngɑ i yom mo i go beerem kɑ ǹ dɛrɛ i sɛ yɑɑfɑ.

13 N mɑ si kpeindɑ i yom suiyom dɔ, ɑmmɑ n mɑ i kɔm Ilɑlɔ kɑmbɛ. N ŋmɔne no kpetɛrɛ ndɑ dɑbɑri ndɑ deizɑ, jiiri dubu ndɑ dubu yom. Ami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s